შპს ,,ტრანსმშენი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები