შპს ,,ტრანსკავკასმშენი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები