შპს ,,იერი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები