შპს ,,ერისიმედი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები