შპს ,,ბილდ ტერიტორი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები