თბილისი, საქართველო, ალმასიანის ქ. N2 - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები