თბილისი, საქართველო, გერგეთის ქ. N3 - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები