თბილისი, საქართველო, ბარნობის ქ. N10 - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები